MENU

September 15, 2023

Điều Khoản Sử Dụng

by VOCA SuperKids team

Điều khoản và điều kiện

Chào mừng đến với VOCA SuperKids! VOCA SuperKids cung cấp một nền tảng tương tác nơi trẻ em có thể học bằng cách tham gia vào nhiều trò chơi, bài học video và sách nói khác nhau được cung cấp trên trang web của chúng tôi tại VOCASuperKids.Com (trang web) và ứng dụng di động của chúng tôi (gọi chung là Dịch vụ). VOCA SuperKids được điều hành bởi FANKEN Co Ltd,. một công ty đã tồn tại và được thành lập hợp pháp có địa chỉ đăng ký tại 213 Bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP.HCM, 70000, Việt Nam (Fanken, Company, we, us or our).

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản & Điều kiện (Điều khoản) và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi (https://vocasuperkids.com/privacy-policy) vì chúng chi phối việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Không mua đăng ký, đăng ký tài khoản, mua thứ gì đó từ cửa hàng trực tuyến của chúng tôi hoặc sử dụng Dịch vụ nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản này.

Vì mục đích của các Điều khoản này, người dùng Dịch vụ bao gồm Người dùng Trẻ em, là trẻ em sử dụng phần học tập hướng tới trẻ em của Dịch vụ, bao gồm mọi chức năng cụ thể của sản phẩm và/hoặc dịch vụ của chúng tôi và Người dùng Người lớn, là những cá nhân trên 18 tuổi, bao gồm cha mẹ và người giám hộ của Người dùng Trẻ em, giáo viên và quản lý nhà trường. Chúng tôi gọi chung tất cả người dùng là bạn, của bạn hoặc người dùng.

Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ khi có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn hoặc của giáo viên hoặc quản trị viên trường học được ủy quyền đồng ý thay mặt cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn (Người lớn). Hãy chắc chắn rằng Người lớn đã xem xét và thảo luận về các Điều khoản này với bạn. Nếu bạn là cha mẹ, người giám hộ, giáo viên hoặc quản trị viên trường học của người dùng dưới 18 tuổi, thì bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn có quyền đưa ra sự đồng ý này thay mặt cho người dùng đó, rằng bạn đồng ý cho người dùng đó sử dụng Dịch vụ và bạn sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo rằng mọi trẻ em được bạn ủy quyền sử dụng và truy cập Dịch vụ đều làm như vậy theo các Điều khoản này.


 Mục lục

  1. Chấp nhận các điều khoản
  2. Sửa đổi các Điều khoản này
  3. Tài khoản và mật khẩu
  4. Sự riêng tư
  5. Quyền sở hữu và giấy phép dịch vụ
  6. Hạn chế sử dụng dịch vụ và nội dung
  7. Liên kết đến và từ các dịch vụ của chúng tôi
  8. Chấm dứt
  9. Liên hệ chúng tôi

 

1. Chấp nhận các điều khoản

Cả Điều khoản này và các điều khoản dịch vụ hoặc tài liệu bán hàng riêng biệt đều có thể áp dụng cho việc bạn sử dụng Dịch vụ hoặc cho chương trình rút thăm trúng thưởng, dịch vụ hoặc sản phẩm được cung cấp thông qua Dịch vụ (Điều khoản bổ sung). Trong trường hợp có xung đột giữa các Điều khoản này và bất kỳ Điều khoản bổ sung nào thì Điều khoản bổ sung sẽ có hiệu lực trừ khi Điều khoản bổ sung có quy định rõ ràng khác.


2. Sửa đổi các Điều khoản này

Chúng tôi có quyền, theo quyết định riêng của mình, thay đổi hoặc sửa đổi các phần của Điều khoản này bất kỳ lúc nào. Nếu chúng tôi thực hiện việc này, tùy thuộc vào loại thay đổi, chúng tôi sẽ đăng các thay đổi đó lên Dịch vụ và nêu rõ ngày có hiệu lực mới ở đầu tài liệu. Tùy thuộc vào loại thay đổi, chúng tôi cũng có thể cung cấp cho bạn các phương tiện thông báo hợp lý khác theo yêu cầu của luật hiện hành. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau ngày bất kỳ thay đổi nào như vậy có hiệu lực sẽ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận Điều khoản mới. Nếu bạn không đồng ý bị ràng buộc bởi những thay đổi, bạn không thể sử dụng Dịch vụ nữa. Vì Dịch vụ của chúng tôi đang phát triển theo thời gian nên chúng tôi có thể thay đổi hoặc ngừng tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ bất cứ lúc nào và không cần thông báo, theo quyết định riêng của chúng tôi.


 3. Tài khoản và mật khẩu

Để truy cập Dịch vụ, bạn phải tạo tài khoản (Tài khoản) VOCA SuperKids và chấp nhận cũng như đồng ý với các Điều khoản này cũng như Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Chỉ Người dùng trưởng thành mới có thể tạo Tài khoản và Người dùng trẻ em chỉ có thể sử dụng Dịch vụ bằng cách sử dụng Tài khoản của Người dùng trưởng thành.

Mật khẩu và quyền truy cập tài khoản. Mỗi Tài khoản phải có một Người dùng trưởng thành được chỉ định, người này phải ít nhất 18 tuổi và không bị cấm ký hợp đồng với chúng tôi theo luật hiện hành. Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu và thông tin Tài khoản của mình. Bạn đồng ý (a) rằng bạn sẽ cung cấp thông tin đăng ký đầy đủ và chính xác về bản thân và bất kỳ cá nhân nào bạn ủy quyền truy cập Tài khoản của mình và luôn cập nhật thông tin Tài khoản của bạn, (b) rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hoạt động diễn ra theo Tài khoản của bạn, (c) thông báo cho chúng tôi ngay lập tức về bất kỳ việc sử dụng Tài khoản trái phép nào, (d) rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất mà bạn có thể phải gánh chịu do việc sử dụng trái phép Tài khoản và mật khẩu của bạn, và (e) rằng bạn sẽ không bán, chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng Tài khoản của mình hoặc bất kỳ quyền nào đối với Tài khoản. Nếu chúng tôi biết rằng người dùng không đủ điều kiện đã tạo Tài khoản, chúng tôi có thể yêu cầu xác nhận trạng thái của người dùng và/hoặc hủy kích hoạt Tài khoản.  


 4. Mua hàng

Đối với một số loại Tài khoản nhất định hoặc để truy cập một số tính năng nhất định của Dịch vụ, chúng tôi có thể tính phí, chẳng hạn như phí Tài khoản hoặc phí đăng ký. Tất cả các khoản phí phải được thanh toán theo các điều khoản thanh toán có hiệu lực tại thời điểm thanh toán phí hoặc khoản phí.

Ví dụ: chúng tôi cung cấp gói đăng ký VOCA SuperKids Plus/Plus+ có tính phí. Bạn có thể truy cập VOCA SuperKids Plus/Plus+ theo các cách sau: bằng cách mua đăng ký Dịch vụ từ trang web, trong ứng dụng, khi được các đối tác trên thị trường ứng dụng cho phép hoặc thông qua gói với một hoặc nhiều đối tác đăng ký gói của chúng tôi.

a) Ủy quyền tính phí dịch vụ. Bạn phải sử dụng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc cơ chế thanh toán khác được chúng tôi chấp nhận (ví dụ: Cửa hàng Google Play, Cửa hàng ứng dụng iTunes của Apple) (Cơ chế thanh toán) để kích hoạt và duy trì Tài khoản trả phí. Bạn ủy quyền cho chúng tôi tính phí cho bạn thông qua Cơ chế thanh toán mà bạn sử dụng khi đăng ký Tài khoản. Bạn cũng sẽ chịu trách nhiệm thanh toán các khoản phí cho bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào bạn đặt hàng được chào bán thông qua Dịch vụ. Nếu chúng tôi không nhận được khoản thanh toán từ Cơ chế thanh toán mà bạn sử dụng, bạn đồng ý thanh toán tất cả số tiền đến hạn dưới đây theo yêu cầu của chúng tôi và sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi tranh chấp với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của bạn. Nếu Cơ chế thanh toán được cung cấp ban đầu bị từ chối vì không đủ tiền hoặc bất kỳ lý do nào khác, chúng tôi có quyền thử nạp lại Cơ chế thanh toán đầy đủ hoặc theo từng đợt ít hơn cho khoản phí phát sinh ban đầu. Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả các khoản phí thấu chi và/hoặc các khoản phạt có thể được nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của bạn đánh giá.

b) Độ chính xác của thông tin thanh toán. Bạn đồng ý cung cấp thông tin tài khoản đầy đủ và chính xác cho tất cả các giao dịch mua hàng được thực hiện tại cửa hàng của chúng tôi. Bạn đồng ý cập nhật kịp thời Tài khoản của mình và các thông tin khác, bao gồm địa chỉ email, số thẻ tín dụng và ngày hết hạn để chúng tôi có thể hoàn tất các giao dịch của bạn và liên hệ với bạn khi cần. Chúng tôi sử dụng nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để thay mặt chúng tôi xử lý các khoản thanh toán. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng trong trường hợp bộ xử lý thanh toán bên thứ ba gặp phải vi phạm dữ liệu ảnh hưởng đến thông tin của bạn mà không phải do lỗi của Công ty, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào với bạn về bất kỳ vi phạm nào như vậy trong phạm vi tối đa được phép theo luật hiện hành.

c) Điều khoản áp dụng cho App Store của Apple. Trong trường hợp Dịch vụ của chúng tôi không tuân thủ bất kỳ bảo hành hiện hành nào, bạn có thể thông báo cho Apple và Apple sẽ hoàn lại giá mua ứng dụng cho bạn (nếu có) và, trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép, Apple sẽ không có nghĩa vụ bảo hành khác đối với ứng dụng. Apple không chịu trách nhiệm giải quyết mọi khiếu nại của bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến ứng dụng hoặc việc bạn sở hữu và sử dụng ứng dụng đó, bao gồm nhưng không giới hạn ở: (i) khiếu nại trách nhiệm pháp lý sản phẩm; (ii) mọi khiếu nại cho rằng ứng dụng không tuân thủ mọi yêu cầu pháp lý hoặc quy định hiện hành; và (iii) các khiếu nại phát sinh theo quy định bảo vệ người tiêu dùng hoặc luật tương tự. Apple không chịu trách nhiệm điều tra, bào chữa, giải quyết và giải quyết mọi khiếu nại của bên thứ ba rằng việc bạn sở hữu và sử dụng Ứng dụng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba đó. Apple và các công ty con của Apple là người thụ hưởng bên thứ ba của các Điều khoản này và khi bạn chấp nhận Điều khoản, Apple sẽ có quyền (và sẽ được coi là đã chấp nhận quyền) thực thi các Điều khoản này đối với bạn với tư cách là người thụ hưởng bên thứ ba. .

d) Gia hạn đăng ký. Bằng cách mua đăng ký, bạn đồng ý rằng theo luật hiện hành, chúng tôi có thể tự động gia hạn đăng ký của bạn cho cùng thời hạn đăng ký vào ngày sau khi thời hạn đăng ký trước đó của bạn kết thúc và bạn ủy quyền cho chúng tôi tính phí cho thời hạn đăng ký mới, trừ khi bạn hủy Tài khoản của bạn trước ngày gia hạn đăng ký thông qua các quy trình được mô tả trong phần Hủy đăng ký bên dưới. Chúng tôi sẽ tính phí vào thẻ tín dụng của bạn (hoặc Cơ chế thanh toán khác mà bạn sử dụng ban đầu) mỗi năm, tháng hoặc khoảng thời gian áp dụng khác (tùy thuộc vào thời hạn bạn đã chọn) theo mức giá áp dụng hiện tại. Thời hạn thanh toán phí đăng ký của bạn bắt đầu từ thời điểm đăng ký (tức là khi bạn đăng ký, hãy nhập Cơ chế thanh toán và thanh toán phí đăng ký ban đầu) và lặp lại vào đầu mỗi kỳ đăng ký tiếp theo. Nếu bất kỳ khoản phí đăng ký nào không được thanh toán kịp thời hoặc giao dịch của bạn không thể được xử lý, chúng tôi có quyền đình chỉ, vô hiệu hóa, hủy hoặc chấm dứt đăng ký của bạn. Bạn thừa nhận rằng việc thanh toán có thể không diễn ra vào cùng một ngày mỗi tháng. Đăng ký của bạn tiếp tục cho đến khi bạn hủy hoặc chúng tôi chấm dứt quyền truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ hoặc đăng ký của bạn theo các Điều khoản này.

e) Phí dùng thử và khuyến mại. Chúng tôi có thể cung cấp đăng ký dùng thử khuyến mại để truy cập Dịch vụ miễn phí hoặc với mức giá chiết khấu đặc biệt. Nếu bạn đăng ký đăng ký dùng thử, quyền sử dụng Dịch vụ của bạn sẽ bị giới hạn bởi các điều khoản của bản dùng thử đó và sẽ chấm dứt hoặc gia hạn theo các điều khoản trong thỏa thuận dùng thử của bạn và/hoặc bất kỳ Điều khoản bổ sung hiện hành nào. Bạn có thể hủy Tài khoản của mình trong thời gian khuyến mại để tránh bị tính toàn bộ phí đăng ký hiện hành bằng cách sử dụng các quy trình được mô tả trong phần Hủy đăng ký bên dưới.

f) Thay đổi về Phí hoặc Tính năng Tài khoản. Tất cả các khoản phí được công bố trên Dịch vụ đều do FANKEN tùy ý đặt ra và đôi khi chúng tôi có thể thay đổi phí của mình. FANKEN hoặc các đối tác của chúng tôi sẽ gửi thông báo về việc gia hạn tự động sắp tới trước khi gia hạn đăng ký của bạn nếu pháp luật yêu cầu. Chúng tôi có thể thay đổi các điều khoản đăng ký, phí đăng ký hoặc các khoản phí khác bất cứ lúc nào trong tương lai theo quyết định riêng của chúng tôi. Nếu giá đăng ký của bạn tăng, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và cho bạn cơ hội thay đổi hoặc hủy đăng ký trước khi áp dụng những thay đổi đó cho Tài khoản của bạn hoặc tính phí cho bạn liên quan đến việc gia hạn tự động. Chúng tôi có thể tùy ý lựa chọn thêm, sửa đổi hoặc xóa các lợi ích và tính năng khỏi Tài khoản hoặc đăng ký. Nếu được pháp luật cho phép, việc bạn tiếp tục đăng ký vào Tài khoản của mình sau khi các thay đổi có hiệu lực sẽ cấu thành sự chấp nhận của bạn đối với các thay đổi đó. Nếu bạn không muốn tiếp tục đăng ký với mức giá và/hoặc điều khoản đã sửa đổi, bạn phải cho chúng tôi biết trước khi kết thúc thời gian đăng ký hiện tại theo mục Hủy đăng ký bên dưới, để khi kết thúc thời gian đó thời gian đăng ký, đăng ký của bạn sẽ kết thúc. Nếu không, tỷ giá và/hoặc điều khoản sửa đổi sẽ được áp dụng kể từ kỳ đăng ký tiếp theo.

g) Hủy đăng ký. Để hủy đăng ký của mình, bạn có thể hủy Tài khoản của mình trước ngày gia hạn thông qua khu vực Quản lý đăng ký của tôi trong Phần dành cho phụ huynh của Ứng dụng hoặc bằng cách liên hệ với nhóm Hỗ trợ khách hàng của chúng tôi tại thanks@vocasuperkids.com. Chúng tôi sẽ tôn trọng tất cả các yêu cầu hủy nhận được trước ngày gia hạn, ngoài các đăng ký iTunes App Store. Nếu bạn đã tải xuống ứng dụng của chúng tôi thông qua iTunes App Store của Apple, bạn phải làm theo hướng dẫn hủy được cung cấp trong iTunes App Store. Đối với tất cả các Tài khoản, bạn sẽ tiếp tục có quyền truy cập vào Tài khoản của mình trong khoảng thời gian đã được trả trước. Nếu bạn kích hoạt Tài khoản trả phí với mức giá chiết khấu hoặc khuyến mại, chọn thanh toán theo đợt và sau đó hủy Tài khoản đó trước khi tất cả các khoản trả góp được thanh toán, khoảng thời gian sau khi hủy, Tài khoản của bạn sẽ tiếp tục có thể truy cập được. được tính toán dựa trên tỷ giá không khuyến mãi/không chiết khấu có hiệu lực tại thời điểm hủy. Sau khi bạn hủy Tài khoản của mình, chúng tôi sẽ không tính phí đăng ký cho bạn sau khi đăng ký hiện tại của bạn hết hạn. Xin lưu ý rằng chúng tôi không hoàn lại toàn bộ hoặc một phần số tiền trả trước, trừ khi pháp luật yêu cầu. Trong mọi trường hợp, bạn sẽ có thể tiếp tục sử dụng Dịch vụ trong suốt thời gian đăng ký còn lại mà bạn đã thanh toán.

h) Hoàn tiền. Khi khách hàng đăng ký mua một khóa học tiếng Anh bất kỳ trên hệ thống VOCA thì đồng nghĩa là khách hàng đã tìm hiểu kỹ lượng về bộ sản phẩm trước khi đăng ký và sử dụng. VOCA cam kết đảm bảo các cam kết dịch vụ đã nêu ra, và sẽ làm hết khả năng để giải quyết trong những trường hợp bất khả kháng.

i) Dịch vụ cũng có thể được cung cấp để mua từ đại lý được ủy quyền hoặc từ các đối tác đăng ký gói của chúng tôi. Giao dịch mua hàng của bạn sẽ tuân theo các điều khoản của người bán lại hoặc đối tác được ủy quyền, cũng như các Điều khoản này và việc thanh toán cũng như quản lý đăng ký gói có thể do học quản lý.

j) Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, bạn đồng ý từ bỏ mọi khiếu nại chống lại FANKEN và các chi nhánh bên thứ ba của FANKEN, bao gồm (các) bộ xử lý thanh toán bên thứ ba của FANKEN, liên quan đến mọi khoản thanh toán trái phép được thực hiện trên hoặc thông qua việc sử dụng Tài khoản của bạn bên ngoài Sự kiểm soát của FANKEN, bất kể các khoản thanh toán đó có được bạn cho phép hay không. Tuy nhiên, bạn có thể gửi khiếu nại về khoản thanh toán trái phép tới FANKEN để FANKEN có thể tiến hành điều tra hợp lý khi thấy phù hợp trong từng trường hợp. Nếu thích hợp, FANKEN sẽ hỗ trợ khắc phục khoản thanh toán bị cáo buộc trái phép, với điều kiện Monkimun nhận được khiếu nại đó trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày tính phí hoặc khoản thanh toán bị tranh chấp.


5. Quyền riêng tư

Để biết thông tin về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn và con bạn, vui lòng xem Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi (www.vocasuperkids.com/privacy-policy) và Chính sách quyền riêng tư dành cho trẻ em của chúng tôi.


6. Quyền sở hữu và giấy phép dịch vụ

A. Quyền sở hữu. Dịch vụ, bao gồm mọi chức năng cụ thể của sản phẩm và/hoặc Dịch vụ của chúng tôi (bao gồm các phiên bản trước đây, hiện tại và tương lai) đều do chúng tôi sở hữu và kiểm soát và tất cả Nội dung liên quan đến Dịch vụ (như được định nghĩa bên dưới) được bảo vệ bởi luật pháp Việt Nam, bản quyền quốc tế , nhãn hiệu, hình thức thương mại, bằng sáng chế cũng như các quyền và luật sở hữu trí tuệ khác trong phạm vi tối đa có thể. Nội dung có nghĩa là tất cả văn bản, đồ họa, giao diện người dùng, giao diện trực quan, ảnh, logo, âm thanh, âm nhạc, tác phẩm nghệ thuật và mã máy tính được hiển thị trên hoặc có sẵn thông qua Dịch vụ và thiết kế, cấu trúc, lựa chọn, phối hợp, thể hiện và sắp xếp các tài liệu đó bao gồm nhưng không giới hạn (i) tài liệu và các mục khác liên quan đến chúng tôi cũng như các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn mọi hoạt động, trò chơi, giáo án, đào tạo giáo viên, bản in, nhân vật, ảnh, clip âm thanh, âm thanh, hình ảnh, video và hoạt hình; (ii) nhãn hiệu, logo, tên thương mại, nhãn hiệu dịch vụ và nhận dạng thương mại của các bên khác nhau, bao gồm cả của chúng tôi (gọi chung là Thương hiệu); và (iii) các hình thức sở hữu trí tuệ khác.

B. Giấy phép có giới hạn. Tùy thuộc vào việc bạn tuân thủ nghiêm ngặt các Điều khoản này và việc bạn thanh toán mọi khoản đăng ký hiện hành hoặc các khoản phí khác, chúng tôi cấp cho bạn giấy phép (Giấy phép) có giới hạn, không độc quyền, có thể thu hồi, không thể chuyển nhượng và không thể chuyển nhượng để truy cập, hiển thị, xem, sử dụng , phát và/hoặc in một (1) bản sao (không bao gồm một số hoạt động có thể in nhất định được cung cấp thông qua Dịch vụ, cho biết rằng chúng có thể được in nhiều lần) của Nội dung trên máy tính cá nhân, điện thoại di động hoặc thiết bị hỗ trợ Internet khác (mỗi Thiết bị Internet) chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn (ví dụ: giáo viên có thể sử dụng Nội dung từ Dịch vụ, bao gồm mọi chức năng cụ thể của sản phẩm và/hoặc dịch vụ của chúng tôi, để giáo dục học sinh của họ và việc sử dụng của những người dùng khác bị hạn chế để sử dụng cá nhân). Giấy phép không cung cấp cho bạn bất kỳ quyền sở hữu hoặc bất kỳ lợi ích sở hữu trí tuệ nào khác đối với bất kỳ Nội dung hoặc Dịch vụ nào hoặc bất kỳ chức năng cụ thể nào của sản phẩm và/hoặc dịch vụ của chúng tôi và bạn không thể sử dụng Nội dung hoặc Dịch vụ mà không có văn bản rõ ràng trước của chúng tôi. sự cho phép. Tất cả các quyền không được cấp rõ ràng cho bạn đều được chúng tôi và/hoặc người cấp phép của chúng tôi và các bên thứ ba khác bảo lưu. Trừ khi được quy định rõ ràng trong các Điều khoản này hoặc có sự đồng ý trước bằng văn bản rõ ràng của Công ty, không phần nào của Dịch vụ và Nội dung không được sử dụng, sao chép, sao chép, phân phối, tải lên, đăng, hiển thị công khai, dịch, sửa đổi, truyền đi, phát sóng, bán, được cấp phép hoặc khai thác vì bất kỳ mục đích nào. Mọi hành vi sử dụng trái phép bất kỳ Nội dung hoặc Dịch vụ nào cho bất kỳ mục đích nào đều bị cấm.  


7. Hạn chế sử dụng dịch vụ và nội dung

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không: (i) tham gia vào bất kỳ hoạt động nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tải lên, đăng, gửi email hoặc truyền Nội dung do người dùng tạo mà (a) cố gắng hoặc gây hại cho chúng tôi, Dịch vụ, bao gồm mọi chức năng cụ thể của sản phẩm và/hoặc dịch vụ của chúng tôi, những người dùng khác hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác; (b) trái pháp luật, sai sự thật, không chính xác, gây hiểu nhầm, xúc phạm, tục tĩu, dâm dục, bạo lực, quấy rối, đe dọa, lạm dụng, tra tấn, phỉ báng, xâm phạm quyền riêng tư của người khác hoặc gây khó chịu cho chúng tôi, theo quyết định hợp lý của chúng tôi; hoặc (c) vi phạm bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tải lên, đăng, gửi email hoặc truyền Nội dung do người dùng tạo vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền công khai, quyền bí mật thương mại hoặc quyền sở hữu khác của người khác Phải; (ii) đảo ngược kỹ thuật, tháo rời hoặc sửa đổi bất kỳ mã nguồn hoặc mã đối tượng nào hoặc bất kỳ phần mềm nào hoặc các sản phẩm, dịch vụ hoặc quy trình khác có thể truy cập thông qua Dịch vụ, bao gồm mọi chức năng cụ thể của sản phẩm và/hoặc dịch vụ của chúng tôi, cài đặt bất kỳ phần mềm, tệp hoặc mã trên Dịch vụ không được chúng tôi ủy quyền hoặc cố gắng làm như vậy; (iii) tham gia vào bất kỳ hoạt động nào cản trở quyền truy cập của người dùng vào Dịch vụ hoặc hoạt động bình thường của Dịch vụ; (iv) truy cập hoặc thu thập thông tin từ Dịch vụ bằng các phương tiện tự động (chẳng hạn như thông qua tập lệnh, bot, trình thu thập dữ liệu hoặc trình thu thập thông tin); (v) sử dụng bất kỳ thẻ meta hoặc văn bản ẩn nào khác sử dụng bất kỳ Thương hiệu nào của chúng tôi; (vi) can thiệp hoặc phá vỡ bất kỳ tính năng bảo mật nào của Dịch vụ hoặc bất kỳ tính năng nào hạn chế hoặc thực thi các hạn chế đối với việc sử dụng hoặc truy cập vào Dịch vụ, bất kỳ chức năng cụ thể nào của sản phẩm và/hoặc dịch vụ của chúng tôi hoặc Nội dung của nó; (vii) sử dụng Dịch vụ cho mục đích thương mại, chính trị hoặc các mục đích trái phép khác; (viii) tiết lộ, thu thập hoặc thu thập thông tin theo cách khác, bao gồm địa chỉ email hoặc thông tin cá nhân khác về bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý rõ ràng của bên đó; hoặc (ix) vi phạm các Điều khoản này hoặc bất kỳ Điều khoản bổ sung nào hoặc lôi kéo, khuyến khích hoặc tạo điều kiện cho bất kỳ ai khác làm như vậy. 


8. Liên kết đến và từ dịch vụ của chúng tôi

A. Liên kết tới hoặc đóng khung Dịch vụ của chúng tôi. Khi liên kết với Dịch vụ của chúng tôi, bạn không được hoặc tạo ra ấn tượng sai lệch rằng trang web và/hoặc tổ chức của bạn được tài trợ, chứng thực, liên kết hoặc liên kết với chúng tôi. Chúng tôi có quyền cấm liên kết đến Dịch vụ vì bất kỳ lý do gì, theo quyết định riêng và tuyệt đối của chúng tôi, ngay cả khi liên kết đó tuân thủ các yêu cầu được mô tả ở trên.

B. Liên kết của bên thứ ba. Một số phần trong Dịch vụ của chúng tôi có thể bao gồm tài liệu từ bên thứ ba. Ngoài ra, các liên kết của bên thứ ba trên trang này có thể hướng bạn đến các trang web của bên thứ ba không liên kết với chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm kiểm tra hoặc đánh giá nội dung hoặc tính chính xác và chúng tôi không bảo đảm và không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ tài liệu hoặc trang web nào của bên thứ ba hoặc đối với bất kỳ tài liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ nào khác của bên thứ ba.

Vui lòng xem xét cẩn thận các chính sách và thông lệ của bên thứ ba và đảm bảo bạn hiểu chúng trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào. Khiếu nại, khiếu nại, quan ngại hoặc thắc mắc liên quan đến sản phẩm của bên thứ ba phải được chuyển đến bên thứ ba.  


9. Chấm dứt

Các Điều khoản này có hiệu lực trừ khi và cho đến khi bị bạn hoặc chúng tôi chấm dứt. Bạn có thể chấm dứt các Điều khoản này bất cứ lúc nào bằng cách thông báo cho chúng tôi như được mô tả bên dưới rằng bạn không muốn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi nữa. Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc ngừng Dịch vụ hoặc đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ, bao gồm mọi Tài khoản hoặc Nội dung do người dùng tạo do bạn gửi vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo, vì bất kỳ lý do nào và không có bất kỳ nghĩa vụ nào đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. buổi tiệc. Nếu bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp hoặc nếu chúng tôi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp là sai, không chính xác hoặc vi phạm các Điều khoản này thì chúng tôi có thể đình chỉ hoặc chấm dứt Tài khoản của bạn hoặc từ chối bạn truy cập vào tất cả hoặc một phần của các dịch vụ. Bất kỳ sự đình chỉ hoặc chấm dứt nào sẽ không ảnh hưởng đến nghĩa vụ của bạn đối với chúng tôi, bao gồm mọi nghĩa vụ thanh toán đối với chúng tôi và bạn sẽ không được hoàn lại bất kỳ khoản thanh toán nào, trừ khi được quy định theo luật hiện hành. Khi đình chỉ, ngừng, hủy bỏ hoặc chấm dứt quyền truy cập Dịch vụ của bạn hoặc khi có thông báo từ chúng tôi, Giấy phép sử dụng Dịch vụ của bạn sẽ chấm dứt ngay lập tức. Các Điều khoản sau đây vẫn có hiệu lực khi chấm dứt: 4, 5, 6.  


10. Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có câu hỏi hoặc thắc mắc về Chính sách quyền riêng tư này, bạn nên liên hệ với chúng tôi qua email thanks@vocasuperkids.com


Hoặc gửi thư tới địa chỉ:

Công ty TNHH Fanken

213 Bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, TP.HCM, 70000 Việt Nam